Etikai kódex

1. Az Etikai és Viselkedési Kódex Általános Irányelvei

Jelen Kódex célkitűzése az általános elvek és az edzők, valamint játékosok körében felmerült leggyakoribb
helyzetekre vonatkozó döntési szabályok rögzítése.

Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének és csapatok jólétének és védelmének biztosítása.  A jelen kódex általánosan is érvényes értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége annak meghatározása, hogy miképpen érik el a lehetségesen legmagasabb magatartási normákat.

Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket érinti, akiknek hatáskörébe tartozik a sportoló gyermekek jólétének védelme és jégkorong tudásának fejlesztése, azonban egyaránt vonatkozik a Sportegyesület (továbbiakban Klub) minden tagjára, a sportolóira, szerződéses alkalmazottjára, illetve önkéntes, nem fizetett segítőjére.

A jelen Etikai és Viselkedési Kódex szerzője a Klub, amely egyben gondoskodik annak betartásáról.

Minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Sportegyesületnek, teljes mértékben elfogadja az Elnökség által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet.

Az edzőkre vonatkozó Etikai és Viselkedési Kódex-en túl, a jelen dokumentum rendelkezik a Etikai Bizottságának létrehozásáról és működéséről is. Ezen Bizottság felelőssége az Etikai és Viselkedési Kódex irányelveinek, előírásainak betartatása.

A Sportegyesület elkötelezett, hogy a Klub edzői, sportolói, valamint a sportolók szülei betartják az Etikai és Viselkedési Kódexet, mint a jégkorong sportszerűségnek alapkövét.

2. Az Edzők Etikai és Viselkedési Kódexe

Az edzők becsületesek, tisztességesek és másokkal szemben tisztelettudóak. Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem vesznek részt diszkriminatív gyakorlatban, illetve azt nem segítik elő.

 • Mint edző elfogadom, hogy példakép vagyok.  Mint ilyen, minden esetben köteles vagyok a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.
 • Mint edző konzultálok és együttműködöm a többi edzővel és külső intézményekkel annak érdekében, hogy a sportolóim és a  Sportegyesület érdekeinek legjobban megfeleljek.
 • Elfogadom, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedett, amely sérti a fiatal sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát mialatt Klub által biztosított programban vesznek részt.
 • Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a durva hangnem, durva szavak, káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal és a bírókkal szemben.
 • Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a gyermekek megalázása, sem nyilvánosan, sem négyszemközt.
 • Mind edző, minden körülmények között megőrzöm, megtartom az önfegyelmet és önkontrollomat.
 • A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. Gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Szem előtt tartom, hogy a ők a sportban szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük miatt vesznek részt.
 • Pozitív példakép leszek játékosaim számára, érzelmileg értett és felelősségteljes magatartást tanúsitok fizikai és mentális épségükre éberen ügyelve.
 • Bőkezűen bánok a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetes, becsületes, fair és igazságos leszek játékosaimmal. Nem kritizálom őket nyilvánosan. Törekszem a hatékony kommunikációra és edzői munkára. Nem kiabálok játékosaimra.
 • Tréning Programok.Az egyéni játékosok, a játékosok egyes csoportjának és a teljes csapat szakszerű edzésprogramjának az elkészítése az edzők felelőssége. A tréning program heti lebontásban részletesen leírva tartalmazza a
  • gyakorlat / drill tartalmának pontos leírását,
  • tréning célját és célkitűzéseit
  • az ismétlések számát és
  • azon követelményeket, amelyek szükségesek a program kielégítő végrehajtásához.

  Ezen információkat az edzők dokumentált formában minden év augusztus 15-ig az Elnökség rendelkezésére bocsátják.

  Az edzés programok bizalmas természetűek és csak az Elnökség tagjai részére elérhetőek. Az Elnökségnek jogában áll ezen információtat a Klub alkalmazásában vagy szerződésben álló minden edzővel megosztani.

  Mint edző, törekszem a tréning programommal kapcsolatos megnyilatkozásaim pontosságára és a félreérthetőség elkerülésére.

 • Csapat választás  Mint edző a sportolók közötti egyenlő jégidő, játékidő elvét alkalmazom a magyar és nemzetközi klubok elleni mérkőzéseken. Elfogadom, hogy az Edzők ettől az alapvető elvtől nem térhetnek el kivéve, ha az egy adott, fontos mérkőzés elvesztésének kockázatával jár.
 • oborzás  Elfogadom, hogy toborzás esetén az edzők gondossággal kötelesek eljárni más csapatban játszó játékos érdekeinek védelmében. Az edző köteles arról megbeszélést folytatni a gyermek szüleivel és írott feljegyzést készít  az Elnökség részére mielőtt bármilyen szóbeli vagy egyéb elkötelezettség kerül kinyilvánításra. Az Elnökség maximum 10 napon belül írásban köteles válaszolni a javaslatra.
 • Sportoló diákok teljesítményének értékelése. Csak az Etikai és Viselkedési Kódex-szel összeegyeztethető gyakorlatot alkalmazom a csapat- összeállításnál és a teljesítmények értékelésénél. Az Edző – sportoló kapcsolatban a megfelelő visszacsatolás célját szolgáló folyamatot (gyakorlatot) alakítom ki.
 • Sportolóim teljesítményét a lényeges és hivatalos, az Elnökség által jóváhagyott program követelményei alapján értékem.
 • Elfogadom, hogy köteles vagyok maradéktalanul betartani és eleget tenni a Klub  Elnöksége által, a jelen dokumentumban megfogalmazott szabályoknak. A fent megfogalmazott irányelvek megsértése az Elnökség által foganatosított szankciókat vonja maga után.

3. Játékosok Etikai és Viselkedési kódexe

 • Az edzői, sportvezetői utasításokat betartom, elfogadom, edzőmet, a klub vezetőit nyilvánosan nem kritizálom.
 • Az edzéseken és mérkőzéseken fegyelmezetten, kötelességtudóan, a rám bízott feladatot maximálisan koncentrálva és a legjobb tudásom szerint végrehajtva végzem!
 • Igyekszem magammal szemben önkritikus lenni és elfogadom a kritikát, jó tanácsot, társaimban a jót keresem, magam is a jóra törekszem!
 • Fő célom, hogy minél magasabb szinten sajátítsam el a jégkorong sportág alapjait!
 • Társaimat nem bántom, az adott helyen és időpontban alkotó légkörrel, segítő szándékkal javítom hibáit és hibáimat!
 • Elfogadom, hogy a csapat érdekei, értékei a legfontosabbak, azokat saját érdekeim elé helyezem.
 • Amennyiben valamely, a Klub által biztosított ruházatot kötelező viselni egy adott rendezvényen, ennek a kérésnek eleget teszek.
 • A Klubtól kapott sportruházat állagát megóvom.
 • Az iskolai tanulmányaimra kiemelt figyelmet fordítok, tudomásul veszem, hogy az iskolában nyújtott teljesítményem befolyásolja a sporttevékenységemet. A képességeimhez mérten gyenge tanulmányi eredményem, hanyagságom vagy iskolai fegyelmezetlenségem miatt, akár ki is maradhatok a csapatomból.
 • A csapattal közösen mindent megteszünk a győzelemért, tiszteljük az ellenfelünket.
 • A Klub pozitív szellemiségét a nap 24 órájában magaménak vallom.
 • A játékvezetői ítéleteket elfogadom.
 • Elektronikai eszközeimet (mobiltelefon, laptop, táblagép, mp3 …) kizárólag az edzők engedélyével használom. Megértem, hogy erre azért van szükség, hogy az adott feladatra pontosabban tudjak koncentrálni, így ezeket az eszközöket a kért időpontokban kikapcsolt állapotban tartom.
 • A csúnya, illetlen szavak használatát kerülöm, az intelligens kommunikációra és viselkedésre törekszem.
 • A versenyeken figyelek arra, hogy ne hozzak szégyent a Klubra, tisztában vagyok vele, hogy ezzel negatív megítélése lesz társaimnak és edzőimnek egyaránt.
 • Amennyiben edzésről hiányzom arról azt megelőzően edzőmet tájékoztatom, aki engedélyt adhat az indokolt hiányzásra.
 • Probléma esetén, időben, bizalommal és őszintén fordulok edzőimhez, a Klub vezetőihez együtt keresve a megoldást.
 • Az edzések után tiszta ruhában, megtisztálkodva indulok haza.
 • A pályát, a Csarnokot, annak környezetét, öltözőket, lelátót mindig tisztán hagyom, annak rendjét betartom!

4. Szülők Etikai és Viselkedési kódexe

A szülő,

 • akarata ellenére nem kényszeríti gyermekét arra, hogy jégkorongozzon.
 • nem avatkozik be, nem tesz megjegyzést az edző tevékenységére sem edzésen, sem mérkőzésen. Amennyiben problémája merül fel, négyszemközt beszéli meg.
 • nem utasítja a játékost arra, hogyan helyezkedjen, játszon, nem ad edzés, mérkőzés közben tanácsokat neki.
 • edzés, mérkőzés alatt nem tartózkodik a jégen, vagy a csere/büntető padokon. Kivétel, ha hivatalos személy.
 • U12 korosztálytól felfelé nincs helye az öltözőben.
 • nem viszi a szerelészsákot és az ütőt a játékos helyett.
 • nem próbálja kierőszakolni az edzőknél gyermeke csapatba kerülését, beállítását valamelyik sorba.
 • mind edzésen, mind mérkőzésen tartózkodik a trágár, megbotránkoztató viselkedéstől, beszédtől.
 • civilizáltan viselkedik akkor is, ha a játékvezetők döntésével nem tud teljesen azonosulni.
 • soha nem felejti el, hogy ez a sport játék és gyermeke elsősorban jól szeretné érezni magát a csapatban.
 • mindig emlékszik arra, hogy 90.000 kanadai hokisból egy lesz NHL játékos és Magyarországon összesen kb. 4.000-en vagyunk…
 • tudomásul veszi, hogy az Egyesületben csak azoknak van helye, akik betartják az alapvető viselkedési szabályokat.

5. Fair play szabályok

5.1 EDZŐKNEK
 • A mérkőzések és edzések beosztásánál ésszerű leszek, szem előtt tartom, hogy a játékosoknak más elfoglaltságuk, kötelezettségeik is vannak.
 • Játékosaimat sportszerűségre nevelem, és arra, hogy tiszteljék a szabályokat, a sportvezetőket és az ellenfeleiket is.
 • A játékvezetők személyét tiszteletben tartom, és az általuk hozott döntéseket elfogadom.
 • Ügyelek arra, hogy minden játékos a fejlődéséhez szükséges mértékben részesüljön oktatásban, támogatásban, és játékidőben egyaránt.
 • Nem gúnyolom ki a játékosaimat és nem kiabálok velük, ha hibát ejtenek vagy gyengén teljesítenek.
 • Szem előtt tartom, hogy a játékosok a játék öröméért jégkorongoznak, és ebben erősítem őket.
 • Ügyelek arra, hogy az eszközök és felszerelések biztonságosak legyenek, és megfeleljenek a játékosok életkorának és képességeinek egyaránt.
 • Szem előtt tartom, hogy a résztvevőknek olyan edzőre van szükségük, akit tisztelhetnek. Elismerem őket, és jó példát mutatok.
 • Gondoskodom saját magam megfelelő képzéséről, folyamatosan fejlesztem edzői tudásomat és képességeimet.
 • A sportág érdekében együttműködöm a sportvezetőkkel.
5.2 SZÜLŐKNEK
 • A gyermekem nem értem jégkorongozik, hanem önmagáért.
 • Megbízom az egyesület szakembereinek hozzáértésében, ezért hoztam ehhez a klubhoz a gyermekem.
 • Arra biztatom a gyermekem, hogy tartsa be a játékszabályokat, és a konfliktusok megoldása során kerülje az erőszakot.
 • Arra tanítom a gyermekemet, hogy mindent beleadni legalább olyan fontos, mint győzni.
 • Az egyesület edzőit tisztelem, a gyermekemért dolgoznak.
 • Pozitívan állok az egyesülethez és a jégkoronghoz.
 • Sosem gúnyolom ki a gyermekem, és nem kiabálok vele, ha hibát ejt vagy versenyben veszít.
 • Elismerem a szép játékot és jó teljesítményt, akár a saját gyermekem csapatától, akár az ellenfelektől származik.
 • Nyilvánosság előtt soha nem kérdőjelezem meg a sportvezetők ítéletét vagy tisztességét.
 • A felmerülő problémákat átgondolom, és megbeszélem gyermekem edzőjével.
 • Az a fontos számomra, hogy gyermekem egészséges, sport- és jégkorongbarát felnőtté váljon.
5.3 JÁTÉKOSOKNAK
 • Azért jégkorongozom, mert én akarom így, nem pedig mások.
 • Mindig betartom a szabályokat, és a sportszerűség szellemében játszom.
 • Tisztelem az ellenfeleimet.
 • Mindig igyekszem higgadt maradni – a verekedés és az önkontroll nélküli vitatkozás mindenki számára elronthatja a foglalkozást.
 • Mindent megteszek azért, hogy igazi csapatjátékos legyek.
 • Nem feledkezem meg arról, hogy a győzelem nem minden; az is fontos, hogy tökéletesítsem a tudásomat, barátokat szerezzek, és igyekezzek a legjobbat kihozni magamból.
 • Nem nyúlok tiltott eszközökhöz, elvárom társaimtól, edzőimtől, ellenfeleimtől, hogy ők se tegyék.
 • Nem feledkezem meg arról, hogy az edzők és sportvezetők engem segítenek. Tisztelem őket, és döntésüket elfogadom.

6. Etikai Bizottság

Tagság, szervezet

Az Etikai Bizottság, mint szervezet a jelen dokumentumban kinyilvánított elvek gyakorlati alkalmazását és betartását biztosítja. A Sportegyesület Elnöke egyben az Etikai Bizottság Elnöke is, aki ezt a feladatot valamely alelnökre átruházhatja. Az etikai bizottság 3 tagú, tagjait az egyesület rendes tagjai közül hívja meg a Bizottság elnöke. Az Etikai Bizottság a tárgyalást elektronikus úton is lefolytathatja.

Az Etikai Kódex betartása, a döntéshozatali folyamat

Az Etikai Bizottság jogosult minden, az Etikai Kódex állítólagos megsértését valószínűsítő, a Bizottság elé terjesztett ügy kivizsgálására.

Az Etikai Bizottság először összeül annak megállapítására, hogy létezik-e megfelelő alap az ügy további vizsgálatára. Amennyiben a vizsgálat folytatása jogosnak bizonyul, az Etikai Kódex megsértésében érintett Felet a Bizottság írásban értesíti 10 nap haladékot adva a válaszadásra.

Az Etikai Kódex vélelmezett megsértésében érintett Tag, Játékos, Szülő vagy Edző automatikusan nem tekintendő vétkesnek, azonban sportszerűtlen viselkedés gyanúja, illetve a korosztályos vezetőedző ezirányú megkeresése esetén a jogviszony automatikusan azonnal felfüggesztésre kerül az etikai eljárás idejére.

Amennyiben az Etikai Bizottság nem tekinti helyt adónak az Etikai Kódex megsértését, arról haladéktalanul, írásban értesíti az érintett felet.

Amennyiben az Etikai Bizottság helytállónak ítéli az Etikai Kódex megsértését, jellemzően, de nem kötelezően a következő lehetőségek egyikét választja:

 • Figyelmeztető levél kizárólag az Etikai és Viselkedési Kódex-et megsértésében vétkes érintett fél részére. A levél végleges szövegét az érintett fél részére történő kézbesítés előtt az Elnökség jóváhagyja
 • Figyelmeztető levél az Etikai Kódexet megsértésében vétkes érintett fél részére, és másolat minden érintett fél részére. A levél végleges szövegét az érintett felek részére történő kézbesítés előtt az Elnökség jóváhagyja
 • A kihágás súlyosságától függő, egy hónapi, három havi, fél évi, vagy egy évi azonnal végrehajtandó, vagy próbaidő kiszabására történő javaslat az Elnökség felé
 • Pénzbüntetés

Az Etikai és Viselkedési Kódex-nek a próbaidő tartama alatt történő bármilyen megsértése a tagság, munkaviszony, vagy szerződéses kapcsolat azonnali felfüggesztését vonja maga után.

A pozícióból történő azonnali eltávolítást vonja maga után, amennyiben a Klub tisztségviselője, vezetőedzője, kapitánya, vagy alkapitánya, illetve az Etikai Bizottság tagja sérti meg az Etikai Kódexet. Az Etikai Bizottság abban az esetben is folytatja döntéshozatali munkáját, ha az érintett fél elmulaszt reagálni a Bizottság felhívására. Döntéshozatalhoz legalább többségi egyetértő szavazatra van szükség, egyenlőség esetén az Elnök dönt.

Amennyiben az Etikai és Viselkedési Kódex megsértésében vétkesnek talált fél fellebbezéssel kíván élni, azt az Elnökség felé teheti meg, amelyre az Elnökség 30 napon belül köteles válaszolni.

7. Az Etikai Kódex megváltoztatása

A Klub bármely tagja élhet az Etikai és Viselkedési Kódex megváltoztatására vonatkozó javaslattal, melyet írásos formában az Etikai Bizottság részére kell eljuttatni és amelyre vonatkozó javaslatát az Etikai Bizottság 30 napon belül teszi meg az Elnökség részére. Az Etikai Bizottság feladata tartalmi lényeget nem sértő, az Etikai Kódex formátumával és nyelvezetével harmonizáló, megfelelő szövegezés angol és magyar nyelvű szöveg elkészítése.

Amennyiben a javasolt változtatás többségi támogatást nyer, és az és az Elnökség elfogadja, akkor a következő hónap elejétől lép érvénybe.